Меню

Структурні підрозділи

Посадова інструкція

ЗАТВЕРДЖУЮ

Солотвинський селищний голова

_____________ Манолій Піцуряк

«____» _______________ 2021 р.

 

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

спеціаліста І категорії

загального відділу

Солотвинської селищної ради

 

І. Загальні положення

1.1. Спеціаліст І категорії загального відділу Солотвинської селищної ради має статус посадової особи місцевого самоврядування.

1.2. Спеціаліст І категорії загального відділу Солотвинської селищної ради призначається на посаду та звільняється з посади Солотвинським селищним головою з дотримання вимог Кодексу законів про працю України.

1.3.  Спеціаліст І категорії загального відділу Солотвинської селищної ради підпорядкований селищному  голові, керуючому справами (секретарю) виконавчого комітету, заступнику керуючого справами-начальнику загального відділу. Виконує службові доручення в межах затверджених  повноважень.

 

ІІ. Завдання та обов’язки

Спеціаліст І категорії загального відділу Солотвинської селищної ради відповідно до покладених на нього завдань:

2.1. Забезпечує додержання єдиного порядку відбору, обліку, збереження, якості оброблення та використання документів, що створюються під час діяльності ради, що належать до сфери його управління, для передачі на державне зберігання.

2.2. Організовує і забезпечує документаційне та організаційно-технічне обслуговування роботи ради, здійснює контроль за підготовкою та оформленням документів, за їх своєчасним виконанням, вживає заходів до скорочення термінів проходження і виконання документів, узагальнює та аналізує дані про хід і результати цієї роботи.

2.3. Здійснює за дорученням керівництва підготовку проєктів документів, забезпечує їх оформлення.

2.4. Удосконалює форми і методи роботи з документами з урахуванням використання організаційної техніки і персонального комп’ютера.

2.5. Забезпечує своєчасне доведення рішень виконавчого комітету Солотвинської селищної ради до виконавців і населення, організовує контроль за їх виконанням, забезпечує оприлюднення рішень, відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

2.6.Забезпечує проведення державної реєстрації актів цивільного стану відповідно до вимог чинного законодавства.

2.7. Здійснює ведення книг обліку оприбуткування і витрачання бланків свідоцтв про народження, про шлюб, про смерть.

2.8. Організовує зберігання актів цивільного стану, роботу з документами у відповідності з чинним законодавством.

2.9. Проводить реєстрацію актових записів про народження.

2.10. Проводить реєстрацію актових записів про смерть.

2.11. Проводить реєстрацію актових записів про шлюб.

2.12.Перевіряє правильність заповнення медичних свідоцтв про народження та лікарських свідоцтв про перинатальну смерть.

2.13. Проводить роз’яснювальну роботу з заявниками щодо державної реєстрації народження та визначення походження дитини.

2.14. Здійснює подачу звітів про витрачання бланків свідоцтв, що видаються державними органами цивільного стану, на підтвердження юридичних фактів в Україні.

2.15.Забезпечує своєчасне подання списків померлих до міграційної служби та підготовку до виписки паспортів померлих громадян.

2.16.Подає інформацію в органи соціального забезпечення та в пенсійний фонд про померлих.

2.17.Здійснює за дорученням керівництва підготовку проєктів документів про вчинення нотаріальних дій.

2.18. Виконує за дорученням керівництва інші повноваження, пов'язані з діяльністю Солотвинської селищної ради.

 

ІІІ. Права

Спеціаліст І категорії загальноговідділуСолотвинськоїселищної ради має право:

3.1. Отримувати у встановленому порядку від посадових осіб виконавчого комітету селищної ради, підприємств, установ, організацій документи, інші матеріали необхідні для виконання службових обов’язків.

3.2. Брати участь у засіданнях комісій селищної ради та її виконавчого комітету та інших нарадах.

3.3. На просування по службі з урахуванням кваліфікації та здібностей,сумлінного виконання службових обов’язків.

3.4. Безперешкодно знайомитися з матеріалами, що стосуються проходження ним служби в органах місцевого самоврядування, у випадках необхідності, давати особисті пояснення.

3.5. На повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян.

3.6. На здорові, безпечні та належні умови праці для високопродуктивної роботи.

3.7. На соціальний та правових захист відповідно до статусу.

3.8. Захищати свої права та законні інтереси у вищестоящих державних органах та у судовому порядку, вимагати службового розслідування з метою зняття безпідставних звинувачень або підозр.

 

ІV. Кваліфікаційні вимоги

4.1. На посаду спеціаліста І категорії загального відділу Солотвинської селищної ради призначається особа, яка отримала вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче ступеня бакалавра.Без вимог до стажу роботи. Вільне володіння державною мовою.

 

V. Повинен знати

5.1. Конституцію України,  Укази   Президента України, постанови Кабінету Міністрів України, Кодекс законів про працю в  Україні, Закони України: «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про запобігання корупції», «Про державну службу в Україні», «Про звернення громадян», «Про державну реєстрацію актів цивільного стану», «Про доступ до публічної інформації»,  «Про захист персональних даних», «Про інформацію», Положення про загальний відділ,Правила державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, Правила організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого  самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, Інструкцію з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації  та інші нормативно – правові акти.

5.2. Загальні правила поведінки посадової особи місцевого самоврядування, правила етикету.

5.3. Правила внутрішнього трудового розпорядку, структуру і штатну чисельність апарату селищної ради та її виконавчих органів.

5.4.  Порядок оформлення, ведення і збереження документації.

5.5. Правила та норми охорони праці, техніки безпеки та пожежної безпеки.

5.6.  Основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби.

 

VI.Відповідальність

Спеціаліст І категорії загального відділу селищної ради несе персональну відповідальність за:

6.1. За перевищення своїх повноважень, порушення чинного законодавства України.

6.2. За невиконання чи неналежне виконання, без поважних причин, Правил внутрішнього трудового розпорядку установи, несе дисциплінарну відповідальність в порядку, визначеному трудовим законодавством.

6.3. За навмисне спричинення установі або її працівникам чи відвідувачам збитків у зв’язку з не виконанням своїх посадових обов’язків несе матеріальну відповідальність у порядку і в межах, визначених трудовим та цивільним законодавством.

6.4. Повну матеріальну відповідальність за матеріальні цінності, які знаходяться в його користуванні у випадку їх втрати або псування, якщо не доведе, що збитків завдано не з його вини.

 

VII.Взаємовідносини (зв’язки) за посадою

7.1. Спеціаліст І категорії загального відділу селищної ради взаємодіє, у процесі виконання покладених на нього завдань, з структурними підрозділами селищної ради, а також з підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян.

7.2. На період відпустки або на час відсутності спеціаліста І категорії загального відділу його обов'язки виконує заступник керуючого справами – начальник загального відділу, який набуває відповідних прав та несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

VIII.Охорона праці

8.1. Спеціаліст І категорії загального відділу селищної ради зобов’язаний дотримуватися Правил і норм охорони праці, безпеки життєдіяльності, цивільного захисту, пожежної безпеки, санітарії та гігієни. Дотримуватися порядку дій у надзвичайних ситуаціях.

 

 

Заступник керуючого справами –            __________                  М. Мандзюк

(підпис)

начальник загального відділу                         

 

                                             

Зпосадовоюінструкцієюознайомлений (а):

___________                      ___________              ________________________

(дата)                                            (підпис)                                                    (ПІБ)

 

 

 

 

phone-handsetmagnifiercrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram