Меню

Структурні підрозділи

Посадова інструкція

ЗАТВЕРДЖУЮ

Солотвинський селищний голова

_____________ Манолій Піцуряк

«____» _______________ 2021 р.

 

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

заступника керуючого справами –

начальника загального відділу

Солотвинської селищної ради

 

 

 

І. Загальні положення

1.1 Заступник керуючого справами – начальник загального відділу Солотвинської селищної ради (далі-відділ) забезпечує виконання обов’язків відповідно до Положення про загальний відділ, цієї посадової інструкції, а також завдань покладеними на відділ окремими рішеннями Солотвинської селищної ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями Солотвинського селищного голови, очолює та контролює роботу відділу.

1.2.  У своїй діяльності заступник керуючого справами –начальник загального відділу Солотвинської селищної ради керується Конституцією України, Законами України, Постановами Верховної ради України, указами  і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України,актами центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови селищної ради, рішеннями селищної ради, Положенням про загальний відділ Солотвинської селищної ради та іншими  нормативно – правовими актами України.

1.3. Заступник керуючого справами –начальник загального відділу Солотвинської селищної ради призначається на посаду на конкурсній основі селищним головою у порядку, визначеному  законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та Кодексом законів про працю України та звільняється з посади селищним головою  відповідно до законодавства про працю України.

 

ІІ. Завдання та обов’язки

Заступник керуючого справами –начальникзагальноговідділуСолотвинської селищної ради відповідно до покладених на нього завдань:

2.1. Здійснює керівництво діяльністю загального відділу і несе персональну відповідальність за результати його діяльності.

2.2. Організовує планування роботи загального відділу та забезпечує виконання покладених на нього завдань і функцій.

2.3. Визначає розподіл обов’язків між працівниками загального відділу, координує та контролює їх діяльність.

2.4. Вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи загального відділу.

2.5. Забезпечує в межах своєї компетенції збереження у загальному відділі  інформації з обмеженим доступом відповідно до законодавства.

2.6. Вносить пропозиції щодо розгляду на сесії селищної ради питань, що належать до компетенції відділу та розробляє проєкти відповідних рішень.

         2.7. Приймає, реєструє, здійснює попередній розгляд, передає згідно з розподілом обов’язків на розгляд селищного голови та на виконання, розпорядження селищного голови, інші документи селищної ради.

2.8. Здійснює контроль за строками проходження і виконання документів, а також за відповідність форм виконання вимогам документів та резолюціям керівництва.

2.9. Спільно з іншими відділами селищної ради забезпечує підготовку і проведення сесій селищної ради, нарад та інших заходів, що проводяться в селищній раді.

2.10. Здійснює контроль за правильністю користування документами в селищній раді, готує звіти, інформації з питань роботи з документами, контролю за строками їх проходження і виконання, періодично інформує селищного голову з цих питань.

2.11. Забезпечує культуру діловодства, впровадження наукової організації праці, сучасних технічних засобів роботи з документами та інших напрямів діяльності ради, надання методичної і практичної допомоги з цих питань відділам селищної ради.

2.12. Сприяє набуттю знань і навиків з питань роботи з документами, підвищенню кваліфікації працівників селищної ради.

2.13. Складає номенклатуру справ селищної ради.

2.14. Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів, забезпечує проведення експертизи наукової і практичної цінності документів при їх виборі для передачі на державне зберігання, готує і передає справи на зберігання до архіву.

2.15. Проводить реєстрацію пропозицій, заяв та скарг громадян, звернень на Урядову «гарячу лінію», запитів на публічну інформацію, що надходять до селищної ради у відповідності до Інструкції з діловодства.

2.16. Надсилає письмові звернення громадян керівникам управлінь, відділів та інших структурних підрозділів селищної ради відповідно до їх компетенції для розгляду і вжиття відповідних заходів.

2.17.  Налагоджує  і підтримує зв’язки з іншими державними органами та громадськими організаціями з метою вивчення громадської думки стосовно шляхів розв’язання актуальних питань, віднесених до компетенції відділу.

2.18. Представляє інтереси загального відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами селищної ради.

2.19. Подає селищному голові пропозиції щодо  заохочення працівників загального відділу та притягнення їх до дисциплінарної відповідальності.

2.20. Здійснює інші повноваження відповідно до норм чинного законодавства України та Положення про загальний відділ Солотвинської селищної ради.

 

ІІІ. Права

Заступник керуючого справами –начальникзагальноговідділуСолотвинськоїселищної ради має право:

3.1. За дорученням керівництва селищної ради представляти інтереси відділу в органах державної влади та місцевого самоврядування, підприємствах, установах, громадських організаціях.

3.2.Вносити на розгляд селищного голови, виконавчого комітету селищної ради  проєкти розпоряджень селищного голови, рішень виконавчого комітету, рішень селищної ради, доповідні записки, пропозиції з питань, що входять до компетенції відділу.

3.3.Брати  участь  у засіданнях сесій, виконавчого комітету, засіданнях що проводяться в інших структурних підрозділах, засіданнях дорадчих органів  з питань, що    відносяться до компетенції відділу.

3.4. За погодженням із селищним головою залучати спеціалістів структурних підрозділів селищної ради  для вирішення питань, пов’язаних з виконанням покладених на відділ завдань.

3.5.Готувати запити та отримувати, в установленому законодавством порядку, від державних органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій інформацію з питань, що виникають під час виконання посадових завдань та обов’язків.

 

ІV. Кваліфікаційні вимоги

4.1. На посаду заступника керуючого справами - начальника загального відділу Солотвинської селищної ради призначається особа, яка отримала повну вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста та має стаж роботи  на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування. Вільне володіння державною мовою.

 

V. Повинен знати

5.1. Конституцію України,  Укази   Президента України, постанови Кабінету Міністрів України, Кодекс законів про працю в  Україні, Закони України: «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про запобігання корупції», «Про державну службу в Україні», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації»,  «Про захист персональних даних», «Про інформацію», Правила організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого  самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, Інструкцію з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації  та інші нормативно – правові акти.

5.2. Загальні правила поведінки посадової особи місцевого самоврядування, правила етикету.

5.3. Правила внутрішнього трудового розпорядку, структуру і штатну чисельність апарату селищної ради та її виконавчих органів.

5.4.  Порядок оформлення, ведення і збереження документації.

5.5. Правила та норми охорони праці, техніки безпеки та пожежної безпеки.

5.6.  Основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби.

 

VI.Відповідальність

Заступник керуючого справами –начальник загального відділу Солотвинської селищної ради несе відповідальність в межах, визначених чинним законодавством України за:

6.1. Невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

6.2. Недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

6.3. Неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

6.4. Невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів селищної ради та законних розпоряджень керівництва.

6.5. Правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

6.6. Завдання матеріального збитку в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

 

VII.Взаємовідносини (зв’язки) за посадою

7.1. Заступник керуючого справами –начальник загального відділу Солотвинської селищної ради взаємодіє, у процесі виконання покладених на нього завдань, з структурними підрозділами селищної ради, а також з підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян.

7.2. На період відпустки або на час відсутності заступника керуючого справами - начальника загального відділу його обов'язки виконує спеціаліст І – категорії відділу, який набуває відповідних прав та несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

 

VIII.Охорона праці

8.1. Заступник керуючого справами – начальник загального відділу Солотвинської селищної ради зобов’язаний дотримуватися Правил і норм охорони праці, безпеки життєдіяльності, цивільного захисту, пожежної безпеки, санітарії та гігієни. Дотримуватися порядку дій у надзвичайних ситуаціях.

 

 

Керуючий справами (секретар)__________                  І. Струк

(підпис)

виконавчого комітету

                                       

Зпосадовоюінструкцієюознайомлений (а):

____________________              ________________________

(дата)                   (підпис)                              (ПІБ)

 

phone-handsetmagnifiercrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram