Меню

Управління соціального захисту та надання соціальних послуг

Посадова інструкція

ЗАТВЕРДЖУЮ

Солотвинський селищний голова

 

______________Манолій Піцуряк

«___»__________________2021р.

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

начальника управління соціального захисту населення та надання соціальних послуг Солотвинської селищної ради

1.Загальні положення

1.1.Начальник управління соціального захисту населення виконавчого комітету Солотвинської селищної ради (далі-начальник)підпорядковується селищному голові,секретарю селищної ради (виконкому),заступникам селищного голови з питань діяльності виконавчих органів селищної ради згідно з розподілом функціональних повноважень.

1.2. Начальник управління призначається на посаду та звільняється з посади розпорядженням селищного голови в установленому порядку відповідно до чинного законодавства.

1.3.У своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, нормативно-правовими актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства соціальної політики України, інших центральних органів виконавчої влади,розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, розпорядженнями селищного голови, Положенням про відділ,а також цією Посадовою інструкцією, очолює та контролює роботу управління.

2.Завдання та обов’язки

2.1. Начальник управління здійснює керівництво управлінням, розподіляє обов'язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу.

2.2. Регулює та контролює взаємодію управління з іншими структурними підрозділами виконавчого комітету Солотвинської селищної ради, органами місцевого самоврядування, управлінням соціального захисту населення та іншими підрозділами  районної державної адміністрації, з департаментом соціального захисту населення обласної держадміністрації, підприємствами, установами та організаціями щодо надання якісних послуг з соціальної підтримки населення.

2.3 Вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи управління.

2.4. Вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях виконкому сільської ради питань, що належать до компетенції управління.

2.5. Організовує роботу управління щодо надання якісних послуг з соціальної підтримки населення, згідно з вимогами до чинного законодавства.

2.6. Проводить особистий прийом відвідувачів, приймає рішення щодо розв’язання спірних питань між спеціалістами управління та відвідувачами.

2.7. Контролює підготовку та комплектування документів для передачі їх до управління соціального захисту населення районної державної адміністрації.

2.8. Здійснює розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організацій громади.Контролює підготовку спеціалістами відділу проектів відповідей на звернення та забезпечує своєчасне та якісне їх надання.

2.9. Організовує підготовку проектів розпоряджень голови селищної ради стосовно діяльності відділу у сфері соціального захисту населення.

2.10. Керує розробкою проектів програм (розділів програм), аналітичних матеріалів, комплексних заходів, пропозицій у сфері діяльності управління.

2.11. Вживає необхідних заходів щодо вдосконалення організації роботи відділу.

2.12.В установленому порядку організовує семінари з підприємствами та організаціями з питань надання послуг з соціальної підтримки населення.

2.12. Надає консультації та проводить навчання зі спеціалістами відділу з метою підвищення професійних знань, вмінь і навичок та вжиття відповідних заходів для усунення причин, які викликають скарги від громадян.

2.13.Здійснює контроль за веденням діловодства, збереженням документів відповідно до установленого порядку.

2.14. Забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього службового розпорядку, контролює стан трудової та виконавчої дисципліни в управлінні.

2.15. Приймає в межах компетенції заходи щодо запобігання та протидії корупції.

2.16. Контролює забезпечення захисту персональних даних громадян, які отримують субсидії, державні допомоги, компенсації та інші послуги з соціальної підтримки населення.

2.17. Виконує інші завдання та доручення керівництва селищної ради.

2.18. Здійснює інші повноваження, визначені законом.

2.19. Начальник управління несе відповідальність за бездіяльність або невиконання своїх посадових обов’язків, порушення правил внутрішнього розпорядку та обмежень, пов’язаних з прийняттям на службу в органах місцевого самоврядування та проходження служби; у разі неналежного виконання своїх обов’язків несе матеріальну, дисциплінарну відповідальність.

3.Права

3.1. За дорученням керівництва селищної ради представляти управління в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях з питань, що належать до компетенції управління.

3.2. Брати  участь  у засіданнях сесій, виконавчого комітету, засіданнях, що проводяться в інших структурних підрозділах, засіданнях дорадчих органів  з питань, що відносяться до компетенції відділу.

3.2. В установленому порядку направляти запити та отримувати від державних органів влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, підприємств, установ, організацій різних форм власності необхідну інформацію, звіти,статистичні та оперативні дані з питань, що стосуються діяльності управління.

3.3. Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи управління з питань, що належать до компетенції управління.

3.4. Узгоджувати проекти документів, візувати у межах своєї компетенції окремі документи, брати участь у нарадах і проводити їх, здійснювати у межах компетенції перевірки, готувати інформаційні матеріали.

3.5. Здійснювати особистий прийом громадян з питань, що належать до компетенції управління.

3.6. Залучати фахівців інших відділів селищної ради, структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, за згодою їх керівників, для розгляду питань, що належать до їх компетенції.

3.7. Вимагати якісного та у повному обсязі виконання працівниками посадових обов'язків.

3.8. Безперешкодно знайомитись з інструктивними, методичними та іншими матеріалами, які стосуються виконання службових обов'язків.

3.9. Посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) управління копії(фотокопії) документів і виписок з них, які необхідні для надання послуги із соціальної підтримки населення (при наявності оригіналів), в межах своєї компетенції.

3.10. Використовувати комп’ютерну та іншу оргтехніку для виконання покладених на нього завдань та функцій.

4.Кваліфікаційні вимоги

4.1. Начальник управління повинен знати Конституцію України, акти законодавства, що стосуються служби в органах місцевого самоврядування; акти Президента України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня, що регулюють роботу з питань соціального захисту та роботу з документами; практику застосування чинного законодавства; основи державного управління та управління персоналом; основи архівної справи, інструкцію з діловодства, правила та норми охорони праці і протипожежного захисту, основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби.

4.2. Начальник управління повинен мати повну вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста; стаж роботи за фахом на державній службі або органах місцевого самоврядування на керівних посадах не менше 3 років, або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах не менше 5 років.

5.Повинен знати

5.1. Начальник управління повинен знати і вміти правильно застосовувати в ході реалізації своїх повноважень положення законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування»,«Про засади запобігання і протидії корупції», «Про доступ до публічної інформації», «Про звернення громадян», «Про захист персональних даних», «Про правила етичної поведінки», «Про інформацію», «Продержавну допомогу сім’ям з дітьми»,«Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам», «Про державну соціальну допомогу особам,які не мають права на пенсію,та інвалідам»,«Про соціальні послуги», Інструкцію щодо порядку оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх видів соціальної допомоги, інструкцію з питань діловодства,інші законодавчі,нормативні та інструктивно-методичні документи з питань віднесених до компетенції відділу. Повинен знати структуру та загальну чисельність селищної ради та її виконавчого комітету; практику застосування законодавства з питань,що належать до його компетенції, правила внутрішнього трудового розпорядку; законодавство та нормативно-правові акти з охорони праці, правила охорони праці та протипожежної безпеки;принципи роботи комп’ютерних систем та мереж передачі даних. Володіти державною мовою на рівні ділового спілкування та застосування; уміти надавати кваліфіковані консультації; мати навички роботи з громадськістю.

6.Відповідальність

Начальник управління несе відповідальність:

6.1. Неякісне виконання рішень селищної ради та її виконавчого комітету, розпоряджень і доручень селищного голови, заступників селищного голови,секретаря ради (виконкому)в межах своєї компетенції.

6.2. Невиконання або неналежне виконання посадових обов’язків згідно з цією посадовою інструкцією, в межах визначених чинним трудовим законодавством.

6.3. Порушення Правил внутрішнього трудового розпорядку селищної ради та трудової дисципліни.

6.4. Порушення вимог законів України«Про службу в органах місцевого самоврядування»та «Про запобігання корупції», пов’язаних з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням.

6.5. Неприйняття заходів по припиненню виявлених ним, в ході виконання службових обов’язків, порушень норм діючого законодавства.

6.6. Спричинення прямого матеріального збитку селищній раді за дії(або бездіяльність), що призвели до такого матеріального збитку, в межах, визначених чинним цивільним законодавством України про працю.

6.7. Правопорушення, вчинені в процесі своєї службової діяльності в межах, визначених чинним адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством України.

6.8. Збереження і нерозповсюдження наданої в його розпорядження службової інформації.

7.Взаємовідносини (зв’язки) за посадою

На період відсутності начальника управління (відпустка, відрядження, тимчасова непрацездатність, тощо) його обов’язки виконує заступник начальника управління начальник відділу соціального захисту,який несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов’язків.

8.Охорона праці

Начальник управління зобов’язаний дотримуватися Правил і норм охорони праці, безпеки життєдіяльності, цивільного захисту, пожежної безпеки, санітарії та гігієни. Порядок дій у надзвичайних ситуаціях.

 

Перший заступник

селищного голови                                                              Наталія Тютюнник

 

Ознайомлений                                                                    Надія Титиш

 

 

phone-handsetmagnifiercrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram