Меню

Управління соціального захисту та надання соціальних послуг

Посадова інструкція

ЗАТВЕРДЖУЮ

Солотвинський селищний голова

 ______________Манолій Піцуряк

«___»__________________2021р.

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

начальника відділу соціального захисту управління соціального захисту населення та надання соціальних послуг

Солотвинської селищної ради

1.Загальні положення

1.1.Начальник відділу соціального захисту управління соціального захисту та надання соціальних послуг виконавчого комітету Солотвинської селищної ради (далі-начальник)підпорядковується начальнику управління, селищному голові, секретарю селищної ради (виконкому), заступникам селищного голови з питань діяльності виконавчих органів селищної ради згідно з розподілом функціональних повноважень.

1.2. Начальник відділу призначається на посаду та звільняється з посади розпорядженням селищного голови у встановленому порядку відповідно до чинного законодавства.

1.3. У своїй діяльності керується Конституцією України,законами України, нормативно-правовими актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства соціальної політики України, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, розпорядженнями селищного голови, Положенням про відділ, а також цією Посадовою інструкцією.

1.4. На період відсутності начальника управління (відпустка, відрядження, тимчасова непрацездатність, тощо) виконує його обов’язки, несе відповідальність за належне їх виконання.

2.Завдання та обов’язки

2.1. Начальник відділу здійснює керівництво відділом, розподіляє обов'язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу.

2.2. Планує роботу відділу.

2.3.Вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу.

2.4. Вносить пропозиції начальнику управління щодо функціонування та ефективності роботи відділу.

2.5. Організовує та надає керівнику управління інформації щодо діяльності відділу у сфері соціального захисту населення.

2.6. Організовує роботу відділу щодо надання якісних послуг з соціальної підтримки населення з максимальною зручністю та мінімальними затратами, згідно з вимогами до чинного законодавства.

2.7. Надає консультації щодо права конкретної сім’ї чи особи на отримання державних допомог, компенсацій, грошових виплат, соціальних послуг, пільг, субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива та інших соціальних виплат, передбачених діючим законодавством.

2.8. Контролює підготовку та комплектування документів для передачі їх до управління соціального захисту населення районної державної адміністрації з питань призначення державних соціальних допомог, пільг та житлових субсидій засобами автоматизованого обміну інформацією з використанням
ПК „Соціальна громада”електронних справ..

2.9. Готує проекти розпоряджень голови селищної ради щодо діяльності відділу у сфері соціального захисту населення.

2.10. Вживає необхідних заходів щодо вдосконалення організації роботи відділу.

2.11. Надає консультації та проводить навчання зі спеціалістами відділу з метою підвищення професійних знань, вмінь і навичок та вжиття відповідних заходів для усунення причин, які викликають скарги від громадян.

2.12.Здійснює контроль за веденням діловодства, збереженням документів відповідно до встановленого порядку.

2.13. Забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього службового розпорядку, контролює стан трудової та виконавчої дисципліни у відділі.

2.14. Забезпечує захист персональних даних громадян, які отримують субсидії, державні допомоги, компенсації та інші послуги з соціальної підтримки населення.

2.16. Організовує роботу з вхідними, вихідними та внутрішніми документами у відповідності з вимогами до чинного законодавства.

2.17. Виконує інші завдання та доручення керівника управління.

2.18. Здійснює інші повноваження, визначені законом.

2.19. Начальник відділу несе відповідальність за бездіяльність або невиконання своїх посадових обов’язків, порушення правил внутрішнього розпорядку та обмежень, пов’язаних з прийняттям на службу в органах місцевого самоврядування та проходження служби; у разі неналежного виконання своїх обов’язків несе матеріальну, дисциплінарну відповідальність.

3.Права

3.1. За дорученням керівника представляти відділ в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях з питань, що належать до компетенції відділу.

3.2. У встановленому порядку готувати запити та отримувати від державних органів влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, підприємств, установ, організацій різних форм власності необхідну інформацію, звіти, статистичні та оперативні дані з питань,що стосуються діяльності відділу.

3.3. Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу з питань, що належать до компетенції відділу.

3.4. Готувати проекти документів, візувати у межах своєї компетенції окремі документи, брати участь у нарадах і проводити їх, здійснювати у межах компетенції, готувати інформаційні матеріали.

3.5. Здійснювати особистий прийом громадян з питань, що належать до компетенції відділу.

3.6. Вимагати якісного та у повному обсязі виконання працівниками відділу посадових обов'язків.

3.7. Безперешкодно знайомитись з інструктивними, методичними та іншими матеріалами, які стосуються виконання службових обов'язків.

3.8. Посвідчувати власним підписом копії(фотокопії) документів і виписок з них, які необхідні для надання послуги із соціальної підтримки населення (при наявності оригіналів), в межах своєї компетенції.

3.9. Використовувати комп’ютерну та іншу оргтехніку для виконання покладених на нього завдань та функцій.

4.Кваліфікаційні вимоги

4.1. Начальник відділу повинен знати Конституцію України, акти законодавства, що стосуються служби в органах місцевого самоврядування; акти Президента України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня, що регулюють роботу з питань соціального захисту та роботу з документами; практику застосування чинного законодавства; основи державного управління та управління персоналом; основи архівної справи, інструкцію з діловодства, правила та норми охорони праці і протипожежного захисту, основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби.

4.2. Начальник відділу повинен мати повну вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста, вільно володіти державною мовою.

5.Повинен знати

5.1. Начальник відділу повинен знати і вміти правильно застосовувати в ході реалізації своїх повноважень положення законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про доступ до публічної інформації», «Про звернення громадян», «Про захист персональних даних», «Про правила етичної поведінки», «Про інформацію», «Продержавну допомогу сім’ям з дітьми», «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам», «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам», «Про соціальні послуги», Інструкцію щодо порядку оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх видів соціальної допомоги, інструкцію з питань діловодства, інші законодавчі, нормативні та інструктивно-методичні документи з питань віднесених до компетенції відділу. Повинен знати практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, правила внутрішнього трудового розпорядку; законодавство та нормативно-правові акти з охорони праці, правила охорони праці та протипожежної безпеки; принципи роботи комп’ютерних систем та мереж передачі даних. Володіти державною мовою на рівні ділового спілкування та застосування; уміти надавати кваліфіковані консультації; мати навички роботи з громадськістю.

 

6.Відповідальність

 

6.1. Неякісне виконання рішень селищної ради та її виконавчого комітету, розпоряджень і доручень начальника управління, селищного голови,  заступників селищного голови, секретаря ради (виконкому) в межах своєї компетенції.

6.2. Невиконання або неналежне виконання посадових обов’язків згідно з цією посадовою інструкцією, в межах визначених чинним трудовим законодавством.

6.3. Порушення Правил внутрішнього трудового розпорядку селищної ради та трудової дисципліни.

6.4. Порушення вимог законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та «Про запобігання корупції»,  пов’язаних з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням.

6.5. Неприйняття заходів по припиненню виявлених ним, в ході виконання службових обов’язків, порушень норм діючого законодавства.

6.6. Спричинення прямого матеріального збитку селищній раді за дії (або бездіяльність), що призвели до такого матеріального збитку, в межах, визначених чинним цивільним законодавством України про працю.

6.7. Правопорушення, вчинені в процесі своєї службової діяльності в межах, визначених чинним адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством України.

6.8. Збереження і нерозповсюдження наданої в його розпорядження службової інформації.

7.Взаємовідносини (зв’язки) за посадою

На період відсутності начальника управління (відпустка, відрядження, тимчасова непрацездатність, тощо) його обов’язки виконує заступник начальника управління начальник відділу соціального захисту, який несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов’язків.

8.Охорона праці

Начальник управління зобов’язаний дотримуватися Правил і норм охорони праці, безпеки життєдіяльності, цивільного захисту, пожежної безпеки, санітарії та гігієни. Порядок дій у надзвичайних ситуаціях.

 

Начальник управління                                                     Надія Титиш

 

Ознайомлений                                                                    Наталія Яремчук      

 

 

 

phone-handsetmagnifiercrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram