Меню

Управління соціального захисту та надання соціальних послуг

Посадова інструкція

ЗАТВЕРДЖУЮ

Солотвинський селищний голова 

______________Манолій Піцуряк

«___»__________________2021р.

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

Спеціаліста І категорії відділу соціального захисту управління соціального захисту населення та надання соціальних послуг

Солотвинської селищної ради

1.Загальні положення

1.1.Спеціаліста І категорії відділу соціального захисту управління соціального захисту та надання соціальних послуг виконавчого комітету Солотвинської селищної ради (далі спеціаліст І категорії) підпорядковується начальнику відділу, начальнику управління, селищному голові, секретарю селищної ради (виконкому), заступникам селищного голови з питань діяльності виконавчих органів селищної ради згідно з розподілом функціональних повноважень.

1.2. Спеціаліста І категорії  призначається на посаду та звільняється з посади розпорядженням селищного голови у встановленому порядку відповідно до чинного законодавства.

1.3. У своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, нормативно-правовими актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства соціальної політики України, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, розпорядженнями селищного голови, Положенням про відділ, а також цією Посадовою інструкцією.

 

2.Завдання та обов’язки

2.1.Забезпечує перевірку правильність заповнення заяви та в разі потреби надає допомогу в її заповненні.

2.2. Перевіряє правильність оформлення та наявність усіх документів, що підтверджують право заявника на відповідні види допомоги.

2.3. Звіряє відомості, зазначені в заяві, з документами, що посвідчують особу (паспортом громадянина України, свідоцтвом про народження дитини), зареєстрованих у житловому приміщенні громадян і членів їхніх сімей, які претендують на отримання соціальної допомоги, та іншими необхідними документами, які передбачені нормативно-правовими актами.

2.4. Завіряє  копії документів, що долучаються до паперової справи, підписом та печаткою (за наявності).

2.5. Надає консультації на отримання державних допомог, компенсацій, грошових виплат, соціальних послуг, пільг, субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива та інших соціальних виплат, передбачених діючим законодавством.

2.6. Забезпечує підготовку та комплектування документів для передачі їх до управління соціального захисту населення районної державної адміністрації з питань призначення державних соціальних допомог, пільг та житлових субсидій засобами автоматизованого обміну інформацією з використанням
ПК „Соціальна громада”електронних справ.

2.7. Здійснює моніторинг надання послуг з соціальної підтримки населення, готувати статистичні звіти та надавати оперативну інформацію для підготовки звітів відділом.

2.8. Готує обґрунтовані відповіді на звернення та скарги громадян з питань, що належать до його компетенції.

2.9. Реєструє прийняті заяви та документи на надання послуг із соціальної підтримки населення які визначені діючими законодавчими і нормативно-правовими актами, у відповідному журналі.

2.10. Забезпечує захист персональних даних громадян, які отримують субсидії, державні допомоги, компенсації та інші послуги з соціальної підтримки населення.

2.11. Дотримується правил внутрішнього трудового розпорядку, виконавської дисципліни, етики поведінки посадової особи місцевого самоврядування та обмежень, пов’язаних з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування.

2.12. Виконує інші завдання та доручення керівника управління та відділу.

2.13. Приймати участь у заходах та акціях  селищної ради.

2.14. Здійснює інші повноваження, визначені законом.

3.Права

3.1. За дорученням керівника представляти відділ в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях з питань, що належать до компетенції відділу.

3.2. В установленому порядку готувати проекти запитів та отримувати від державних органів влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, підприємств, установ, організацій різних форм власності необхідну інформацію, звіти, статистичні та оперативні дані з питань,що стосуються діяльності відділу.

3.3. Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу з питань,що належать до компетенції відділу.

3.4. Готувати проекти документів, брати участь у нарадах, готувати інформаційні матеріали.

3.5. Вимагати від громадян подання документів в повному обсязі, передбаченому чинним законодавством, та представлення достовірної інформації.

3.6. Безперешкодно знайомитись з інструктивними, методичними та іншими матеріалами, які стосуються виконання службових обов'язків.

3.8. Посвідчувати власним підписом копії (фотокопії) документів і виписок з них, які необхідні для надання послуги із соціальної підтримки населення (при наявності оригіналів), в межах своєї компетенції.

3.9. Використовувати комп’ютерну та іншу оргтехніку для виконання покладених на нього завдань та функцій.

4.Кваліфікаційні вимоги

4.1. Спеціаліст І категорії повинен знати Конституцію України, акти законодавства, що стосуються служби в органах місцевого самоврядування; акти Президента України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня, що регулюють роботу з питань соціального захисту та роботу з документами; практику застосування чинного законодавства; основи державного управління та управління персоналом; основи архівної справи, інструкцію з діловодства, правила та норми охорони праці і протипожежного захисту, основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби.

4.2. Спеціаліст І категорії повинен мати освіту не нижче ступеня бакалавра, вільно володіти державною мовою.

5.Повинен знати

5.1. Спеціаліст І категорії повинен знати і вміти правильно застосовувати в ході реалізації своїх повноважень положення законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про доступ до публічної інформації», «Про звернення громадян», «Про захист персональних даних», «Про правила етичної поведінки», «Про інформацію», «Продержавну допомогу сім’ям з дітьми», «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам», «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію,та інвалідам», «Про соціальні послуги», Інструкцію щодо порядку оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх видів соціальної допомоги, інструкцію з питань діловодства, інші законодавчі,нормативні та інструктивно-методичні документи з питань віднесених до компетенції відділу. Повинен знати практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, правила внутрішнього трудового розпорядку; законодавство та нормативно-правові акти з охорони праці, правила охорони праці та протипожежної безпеки; принципи роботи комп’ютерних систем та мереж передачі даних. Володіти державною мовою на рівні ділового спілкування та застосування; уміти надавати кваліфіковані консультації; мати навички роботи з громадськістю.

 

6.Відповідальність

Спеціаліст І категорії несе відповідальність:

6.1. Неякісне виконання доручень начальника управління, селищного голови,  заступників селищного голови, секретаря ради (виконкому)в межах своєї компетенції.

6.2. Невиконання або неналежне виконання посадових обов’язків згідно з цією посадовою інструкцією, в межах визначених чинним трудовим законодавством.

6.3. Порушення Правил внутрішнього трудового розпорядку селищної ради та трудової дисципліни.

6.4. Порушення вимог законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та «Про запобігання корупції»,  пов’язаних з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням.

6.5. Неприйняття заходів по припиненню виявлених ним, в ході виконання службових обов’язків, порушень норм діючого законодавства.

6.6. Спричинення прямого матеріального збитку селищній раді за дії (або бездіяльність), що призвели до такого матеріального збитку, в межах, визначених чинним цивільним законодавством України про працю.

6.7. Правопорушення, вчинені в процесі своєї службової діяльності в межах, визначених чинним адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством України.

6.8. Збереження і нерозповсюдження наданої в його розпорядження службової інформації.

8.Взаємовідносини (зв’язки) за посадою

На період відсутності спеціаліста відділу (відпустка, відрядження, тимчасова непрацездатність, тощо) виконує його обов’язки, несе відповідальність за належне їх виконання.

8.Охорона праці

Спеціаліст І категорії зобов’язаний дотримуватися Правил і норм охорони праці, безпеки життєдіяльності, цивільного захисту, пожежної безпеки, санітарії та гігієни. Порядок дій у надзвичайних ситуаціях.

 

 

 

Начальник управління                                                     Надія Титиш

        

 

Ознайомлений                                                                    Оксана Клим

 

 

.

 

 

phone-handsetmagnifiercrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram