Меню

Структурні підрозділи

Посадова інструкція

 

                                                     ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                        селищний голова

                                                                        Солотвинської селищної ради

                                                         __________М.В.Піцуряк

                                                         «____»__________2021р.

 

                         Посадова інструкція

Головного спеціаліста відділу економіки та соціально-економічного планування Солотвинської селищної ради

1.Загальні положення.

1.1.Головний спеціаліст відділу економіки та соціально-економічного планування призначається на посаду і звільняється з посади селищним головою за поданням начальника відділу економіки та соціально-економічного планування відповідно до законодавства про працю з урахуванням вимог до професійно-кваліфікаційного рівня, на конкурсній основі чи за іншою процедурою передбаченою законодавством України.

1.2.Головний спеціаліст відділу економіки та соціально-економічного планування підпорядковується безпосередньо начальнику відділу економіки та соціально-економічного планування.

1.3.Сумлінно ставиться до виконання службових обов'язків, проявляє ініціативу і творчість у роботі.

1.4.Вживає заходів щодо недопущення дій чи бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам місцевого самоврядування та держави.

1.5.Постійно вдосконалює організацію своєї роботи, підвищення професійної кваліфікації та фахового рівня.

1.6.Шанобливо ставиться до громадян та їх звернень до органів місцевого самоврядування, турбується про високий рівень культури спілкування і поведінки, авторитет органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

 

2.Завдання та обов'язки.

2.1.Стежить за збереженням документів, пов'язаних з діяльністю відділу,

Оформлює їх відповідно до встановленого порядку.

2.2.Проводить роботу по забезпеченню реалізації державної політики у сфері закупівель товарів, робіт і послуг за рахунок державних коштів, коштів місцевого бюджету, грантів, проектів.

2.3.Виконує роботу з прогнозування економічного і соціального розвитку та підготовки проекту Програми соціально-економічного розвитку Солотвинської селищної ради, Плану соціально-економічного розвитку територіальної громади, перевіряє місцеві цільові програми, а також заходи щодо організації і забезпечення виконання основних показників програм.

2.4.Здійснює аналіз стану і тенденцій економічного і соціального  розвитку Солотвинської селищної ради, бере участь у визначенні пріоритетів економічного і соціального розвитку та готує пропозиції з цих питань.

2.5.Приймає участь у розроблені заходів, спрямованих на залучення інвестицій та кредитних ресурсів для розвитку економічного потенціалу Солотвинської громади.

2.6.Організовує збір і розгляд наданих підприємствами, установами, організаціями, розташованими на території Солотвинської територіальної громади проектів, планів і заходів, пропозицій по їх розвитку.

2.7.Бере участь у реалізації державної регуляторної політики.

2.8.Бере участь в організації та проведенні нарад, семінарів, конференцій з економічних питань.

2.9.Готує відповіді на запити, пов'язані з напрямком діяльності відділу.

2.10.Виконує інші функції, пов'язані з виконанням покладених на відділ завдань та доручень.

2.11.Ведення та написання проектів міжнародно-технічної допомоги.

 

3.Права.

Головний спеціаліст відділу має право:

3.1.Знайомитися з проектами рішень керівництва, що стосуються його діяльності.

3.2.Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи.

3.3.Запитувати за дорученням керівництва від підрозділів інформацію і документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.

3.4.Підписувати організаційно-розпорядчі документи з питань , що входять до його функціональних обов'язків.

3.5.Брати участь у нарадах та інших заходах з питань, що входять до його компетенції.

 

4.Кваліфікаційні вимоги.

4.1. На посаду головного спеціаліста відділу призначаються особи, які мають повну вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування або державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 1  року чи стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше    3 років, знають державну мову та вільно володіють комп’ютерною технікою в обсягах, необхідних для виконання службових обов'язків..

5.Повинен знати.

5.1. Головний спеціаліст відділу економіки та соціально-економічного планування у своїй діяльності повинен знати: Конституцію України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетний кодекс України, Закон України, акти Президента України і Кабінету Міністрів України, накази профільного міністерства та його обласного територіального підрозділу, інші нормативно-правові акти, рішення селищної ради та розпорядження селищного голови, Положення про відділ економіки та соціально-економічного розвитку та цю посадову інструкцію, регламенти роботи Солотвинської селищної ради та її виконавчого комітету; державну мову на рівні ділового спілкування та застосування; основи трудового законодавства; правила внутрішнього трудового розпорядку; Етичний кодекс працівників Солотвинської селищної ради та правила ділового етикету; інструкцію з діловодства та основні програми роботи на комп’ютері.

 

6.Відповідальність.

6.1.Головний спеціаліст відділу несе відповідальність за неякісне або несвоєчасне виконання посадових завдань та обов'язків, бездіяльність або невикористання наданих йому прав, порушення норм етики поведінки посадової особи місцевого самоврядування, а також обмежень, пов'язаних з прийняттям на державну службу, службу в органах місцевого самоврядування та її проходженням, якість методичних та практичних консультацій; розголошення відомостей, що становлять службову або конфіденційну інформацію, достовірність поданих довідок та інформацій.

6.2.Іншу відповідальність за законом.

 

7.Взаємовідносини (зв'язки) за посадою.

7.1.В період тимчасової відсутності головного спеціаліста відділу економіки та соціально-економічного планування (відпустка, хвороба, ін.) його обов'язки виконує особа, призначена начальником відділу економіки та соціально- економічного планування.

7.2.Взаємодіє з іншими відділами селищної ради, установами у межах своїх повноважень при виконанні посадових обов'язків та завдань.

7.3.Співпрацює з установами, організаціями при виконанні своїх функцій та завдань.

7.4.Одержує від працівників селищної ради документи, необхідні для виконання службових обов'язків.

 

8.Охорона праці.

8.1.Головний спеціаліст відділу економіки та соціально-економічного планування селищної ради зобов'язаний дотримуватися Правил і норм охорони праці, безпеки життєдіяльності, цивільного захисту, пожежної безпеки, санітарії та гігієни. Порядок дій у надзвичайних ситуаціях.

 

Погоджено:

 

Начальник відділу економіки та

соціально-економічного планування         _______________   Купчак Л.Д.

phone-handsetmagnifiercrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram