Меню

Структурні підрозділи

Посадова інструкція

      ЗАТВЕРДЖУЮ

                                               Солотвинський селищний голова

                                               ______________Манолій Піцуряк

                                              «____»______________2021р.

                                              

Посадова інструкція

начальника відділу економіки та соціально-економічного

планування

Солотвинської селищної ради

 

 

1.Загальні положення.

1.1.Начальник відділу економіки та соціально-економічного планування призначається на посаду і звільняється з посади селищним головою відповідно до законодавства про працю з урахуванням вимог до професійно-кваліфікаційного рівня, на конкурсній основі чи за іншою процедурою передбаченою законодавством України.

1.2.Начальник відділу економіки та соціально-економічного планування підпорядковується селищному голові.

1.3.Дотримується прав та свобод людини і громадянина; дотримується вимог збереження державної таємниці, інформації про громадян, що стала йому відома у зв'язку з виконанням службових обов'язків, а також іншої інформації, яка згідно із законом не підлягає розголошенню.

1.4.Сумлінно ставиться до виконання службових обов'язків, проявляє ініціативу і творчість у роботі.

1.5.Шанобливо ставиться до громадян та їх звернень до органів місцевого самоврядування, турбується про високий рівень культури спілкування і поведінки, авторитет органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

1.6.Вживає заходів щодо недопущення дій чи бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам місцевого самоврядування та держави.

1.7.Постійно вдосконалює організацію своєї роботи, підвищення професійної кваліфікації та фахового рівня.

 

2.Завдання та обов'язки.

2.1.Бере участь у засіданнях селищної ради, виконавчого комітету, нарадах селищного голови у разі розгляду питань, що належать до компетенції відділу.

2.2.Вносить на розгляд селищного голови пропозиції щодо оптимальної структури та штатного розпису відділу.

2.3.Розробляє і вносить на затвердження селищному голові посадові інструкції працівників відділу.

2.4.Здійснює керівництво діяльністю відділу, розподіляє обов'язки між працівниками відділу, несе відповідальність за виконання покладених на відділ завдань, визначає ступінь відповідальності працівників відділу.

2.5.Розробляє проекти регуляторних актів, що стосуються діяльності відділу.

2.6.Готує проєкти розпорядчих актів селищної ради, виконавчого комітету, селищного голови щодо питань, які стосуються відділу.

2.7.Перевіряє відповідність складових щодо розроблення Програми соціально-економічного розвитку Солотвинської селищної громади, Плану соціально-економічного розвитку Солотвинської територіальної громади, місцевих цільових програм, здійснює узагальнення звітів відповідальних виконавців про поточне та остаточне виконання місцевих цільових програм, проводить аналіз звітів та включає його результати до щорічного звіту про виконання програми соціально-економічного розвитку Солотвинської територіальної громади.

2.8.Контролює роботу з визначення основних напрямків інвестиційної політики в громаді, розроблення заходів, спрямованих на залучення іноземних інвестицій та кредитних ресурсів для розвитку економічного потенціалу громади.

2.9.Контролює роботу по забезпеченню реалізації державної політики у сфері закупівель товарів, робіт і послуг за рахунок державних коштів, коштів місцевого бюджету, грантів, проектів.

2.10.Координує взаємодію відділу з іншими виконавчими органами селищної ради.

2.11.Залучає спеціалістів інших виконавчих органів селищної ради для розгляду питань, що належать до компетенції відділу.

2.12.Організовує, регулює своєчасний та якісний розгляд працівниками відділу звернень від органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, громадян з напрямку діяльності відділу.

2.13.Забезпечує вчасне та якісне виконання доручень та завдань наданих керівництвом.

2.14.Контролює у межах своєї компетенції дотримання законодавства, розпоряджень селищного голови.

2.15.Дає пропозиції селищному голові про призначення на посади, звільнення з посад, сприяє підвищенню кваліфікації працівників відділу.

2.16.В установленому порядку вносить подання про заохочення працівників відділу та накладання дисциплінарних стягнень.

2.17.Підписує та візує документи в межах своєї компетенції.

2.18.Вживає заходи щодо підвищення ефективності роботи відділу, забезпечує підвищення особистої ділової кваліфікації, дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку у відділі.

2.19.Забезпечує у межах своєї компетенції дотримання працівниками відділу законодавства України.

2.20.Несе персональну відповідальність за виконання своїх повноважень та покладених на нього функцій та завдань.

2.21.Виконує інші функції, пов'язані з виконанням покладених на відділ завдань та доручень.

3.Права.

Начальник відділу економіки та соціально-економічного планування має право:

3.1.В установленому порядку одержувати від інших виконавчих органів селищної ради, відповідних органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від їх підпорядкування та форм власності, об'єднань громадян, окремих осіб матеріали та інформацію, необхідні для виконання завдань і функцій.

3.2.Залучати спеціалістів інших виконавчих органів селищної ради, підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян (за погодженням їхніх керівників) для розгляду питань, що належать до його компетенції.

3.3.Під час виконання покладених на нього завдань взаємодіяти з іншими виконавчими органами селищної ради, підприємствами, установами, організаціями.

3.4.Розглядати пропозиції підприємств і організацій з питань розвитку економіки і прогнозування.

3.5.Здійснювати контроль за додержанням підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами вимог законодавства та нормативних актів з питань, що належать до його компетенції.

3.6.Має інші права, передбачені законодавством.

 

4.Кваліфікаційні вимоги.

Начальник відділу повинен мати:

4.1.Вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

4.2.Стаж роботи на державній службі за фахом на керівних посадах не менше як 2 роки або стаж роботи у відповідній сфері діяльності на керівних посадах не менше 5 років.

 

5.Повинен знати.

    5.1. Начальник відділу економіки та соціально-економічного планування  повинен знати: Конституцію України; закони України: «Про місцеве самоврядування в Україні»,  «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про запобігання корупції», «Про інвестиційну діяльність», «Про енергозбереження», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», Податковий кодекс України, Бюджетний кодекс України та інші закони України з питань діяльності органів місцевого самоврядування у сферах економіки, інвестування та енергоефективності; укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти, що стосуються економіки, інвестиційної діяльності та енергозбереження; регламенти роботи Солотвинської селищної ради та її виконавчого комітету; державну мову на рівні ділового спілкування та застосування; основи трудового законодавства; правила внутрішнього трудового розпорядку; Етичний кодекс працівників Солотвинської селищної ради та правила ділового етикету; інструкцію з діловодства та основні програми роботи на комп’ютері.

 

6.Відповідальність.

6.1.Начальник відділу економіки та соціально-економічного планування несе відповідальність за неякісне або несвоєчасне виконання посадових завдань та обов'язків, бездіяльність або невикористання наданих йому прав, порушення норм етики поведінки посадової особи місцевого самоврядування, а також обмежень, пов'язаних з прийняттям на державну службу, службу в органах місцевого самоврядування та її проходженням, якість методичних та практичних консультацій; розголошення відомостей, що становлять службову та конфіденційну інформацію, достовірність поданих довідок та інформацій.

6.2.Іншу відповідальність за законом.

 

7.Взаємовідносини (зв'язки) за посадою.

7.1. Режим роботи начальника відділу економіки та соціально-економічного планування встановлюється відповідно до Правил внутрішнього трудового розпорядку та колективного договору.

7.2. У зв’язку з виробничою необхідністю начальник відділу може відбувати у службові відрядження (зокрема місцевого значення).

7.3.На період відсутності начальника відділу економіки та соціально-економічного планування його обов'язки виконує працівник відділу економіки та соціально-економічного планування відповідно до розпорядження селищного голови.

 

8.Охорона праці.

Начальник відділу економіки та соціально-економічного планування зобов'язаний дотримуватися Правил і норм охорони праці, безпеки життєдіяльності, цивільного захисту, пожежної безпеки, санаторії та гігієни. Порядок дій у надзвичайних ситуаціях.

 

Заступник селищного голови з питань

діяльності виконавчих органів ради                         Юрій Іванишин

 

 

 

 

phone-handsetmagnifiercrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram