Меню

Відділ культури, туризму, національностей та релігії

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ НАЧАЛЬНИКА ВІДДІЛУ

                                                                                           ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                              Голова селищної ради

                                                                               _________ Манолій Піцуряк

                                                «___»___________ 2021 року

 

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

начальника відділу культури, туризму, національностей та релігій

Солотвинської селищної ради

І. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

 

1.1.Відділ культури, туризму, національностей та релігій  Солотвинської селищної ради (далі – відділ) очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою Солотвинської селищної ради згідно із законодавством про державну службу в установленому законодавством порядку.

1.2.Начальник відділу здійснює загальне керівництво відділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності відповідно до визначених основних завдань, сприяє створенню належних умов праці в ньому.

1.3.Начальник відділу безпосередньо підпорядковується голові селищної ради, підзвітний та підконтрольний Івано-Франківському департаменту культури, туризму, національностей та релігій.

1.4.Начальник відділу в своїй роботі керується: Конституцією і законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями та рішеннями голови селищної ради, положенням про відділ культури Солотвинської селищної ради та цією посадовою інструкцією.

1.5.На час відсутності начальника відділу його обов'язки виконує працівник цього ж відділу відповідно до розпорядження селищного голови.

1.6.Начальник відділу повинен знати: правові та організаційні засади  державної служби; практику застосування чинного законодавства; етику ділового спілкування; трудове законодавство; основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби.

1.7 Кваліфікаційними вимогами є:

А) вища освіта відповідного професійного спрямування;

Б) стаж роботи за фахом у державній службі на керівних посадах не менше 3-х років або на інших керівних посадах 5 років.

 

 ІІ. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ

2.1.Подає на затвердження голові селищної ради положення про відділ.

2.2.Затверджує посадові інструкції працівників відділу та розподіляє обов’язки між ними.

2.3.Планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи селищної ради.

2.4.Вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу.

2.5.Звітує перед головою селищної ради про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи.

2.6.Вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції відділу та розробляє проекти відповідних рішень.

2.7.Забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб.

2.8.Видає в межах компетенції накази відділу культури щодо подальшого удосконалення діяльності установ культури, якими керуються підвідомчі установи та посадові особи.

2.9.Здійснює добір, розстановку та формування резерву кадрів.

2.10.Проводить засідання ради відділу культури, наради працівників культури об’єднаної територіальної громади.

2.11. Розробляє разом з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, за участю громадських організацій програми з питань культури та туризму, національностей та релігій, забезпечує та здійснює контроль за їх виконанням.

2.12.Готує пропозиції щодо створення в районі сприятливих організаційних та економічних умов для розвитку туризму, туристичної індустрії, провадження екскурсійної діяльності на території району, розбудови матеріально-технічної бази туристичної галузі.

2.13.Координує діяльність органів місцевого самоврядування з питань реалізації державної політики у галузі культури та туризму, національностей та релігій на території громади.

2.14.Здійснює керівництво та надає організаційно-практичну, консультативну допомогу закладам культури, що належать до комунальної власності громади, координує діяльність установ культури всіх систем і відомств.

2.15.Сприяє відродженню осередків традиційної народної творчості, художніх промислів і ремесел.

2.16.Сприяє соціальному захисту працівників культури, вживає заходи, спрямовані на розвиток творчої ініціативи трудових колективів.

2.17.Здійснює контроль за дотриманням фінансової дисципліни в підпорядкованих йому закладах.

2.18.Здійснює пошук, використання й поширення нових організаційно-творчих підходів у діяльності закладів культури, вдосконалення господарського механізму в їх діяльності, інформаційно-методичне забезпечення, впроваджує нові моделі організації культурної діяльності.

2.19.Виходить з клопотанням до селищної ради про створення, реорганізацію та ліквідацію закладів культури, що належать до комунальної власності.

2.20.Провадить інформаційну, рекламну та видавничу діяльність у галузі туризму та курортів, бере участь в організації та проведенні вітчизняних та міжнародних виставок-ярмарків, методичних та науково-практичних семінарів, конференцій тощо.

2.21.Вносить пропозиції щодо проекту селищного бюджету.

2.22.Забезпечує ефективне і цільове використання бюджетних коштів.

2.23.Розробляє проекти розпоряджень голови селищної ради, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень.

2.24.Бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови селищної ради, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи селищної ради.

2.25.Бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади.

2.26.Бере участь у підготовці звітів голови селищної ради для їх розгляду на сесії селищної ради.

2.27.Готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові селищної ради.

2.28.Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.

2.29.Розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян.

2.30.Опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад.

2.31.Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є.

2.32.В межах своїх повноважень призначає і звільняє з посади керівників закладів культури, бібліотек  і  дитячої музичної школи, видає накази, розпорядження.

2.33.Контролює виконання органами місцевого самоврядування наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади та надає відповідну  методичну допомогу.

2.34. Затверджує Положення про структурні підрозділи, посадові інструкції працівників, штатні розписи, кошториси закладів культури.

2.35.Здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування.

2.36.Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.

2.37.Забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.

2.38.Здійснює інші передбачені законом повноваження.

ІІІ. ПРАВА

3.1.Одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів селищної ради, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

3.2.Залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів селищної ради, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою).

3.3.Вносити в установленому порядку пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу.

3.4.Користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку та комунікаціями, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами.

3.5.Скликати в установленому порядку наради та проводити семінари з питань, що належать до компетенції відділу.

 

IV. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

4.1.У порядку визначеному законодавством, начальник відділу несе відповідальність за несвоєчасне та неякісне виконання завдань з реалізації державної політики відповідно до визначених галузевих повноважень та неналежне виконання чи невиконання посадових завдань та обов’язків, порушення норм етики поведінки державного службовця.

                       

V. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ЗА ПОСАДОЮ

5.1.Взаємодіє у процесі виконання покладених на нього завдань, з структурними підрозділами селищної ради, органами місцевого самоврядування, в частині здійснення делегованих повноважень, а також з підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян.

5.2.Одержує в установленому порядку від структурних підрозділів установ культури громади документи та інші матеріали, аналізує звіти закладів культури про роботу, контролює стан первинного обліку і звітності.

5.3.Забезпечує взаємодію в межах своїх повноважень з Івано-Франківським департаментом культури і туризму, національностей та релігій  та іншими обласними структурами з питань діяльності.

 

 

 

Погоджено:

________________________                                              ___________________

 

З посадовою інструкцією ознайомлена (ий):

____________________________                    __________              _____________

(ПІБ)                                                            (підпис)                                 (дата)

 

phone-handsetmagnifiercrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram