Меню

Відділ культури, туризму, національностей та релігії

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ЗАВІДУВАЧА БІБЛІОТЕКИ

                                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО:

                                                                           Розпорядження начальника відділу культури,  

                                                      туризму, національностей та релігій

                                           Солотвинської селищної ради

                                                                                                                                                                 №                             від          

                                                               ________________________  Суслик І.Ф.

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ЗАВІДУВАЧА БІБЛІОТЕКИ-ФІЛІАЛУ  ЦЕНТРАЛЬНОЇ ПУБЛІЧНОЇ БІБЛІОТЕКИ

____________________________________________________________

 

 

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ця посадова інструкція розроблена на ос­нові тарифно-кваліфікаційних характеристик за­відувача бібліотеки і бібліотекаря.

1.2. Завідувач бібліотеки-філіалу центральної публічної бібліотеки призна­чається на посаду і звільняється з неї начальником відділу культури туризму, національностей та релігій селищної ради.

1.3.Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр або молодший спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Для спеціалістів без вимог до стажу роботи; бакалавра або молодшого спеціаліста стаж бібліотечної роботи не менше 1 року (у сільській місцевості - без вимог до стажу роботи).

1.4. Завідувач бібліотеки-філіалу центральної публічної бібліотеки підпорядковується безпосеред­ньо директору централізованої бібліотечної системи та начальнику відділу культури, туризму, національностей та релігій.

1.5. У своїй діяльності завідувач бібліотеки-філіалу центральної публічної бібліотеки керується Конституцією України, Законом України «Про культуру», «Про бібліотеки та бібліотечну справу», рішеннями, наказами та розпорядженнями відділу культури, туризму, національностей та релігій; правилами з охорони праці, техніки безпеки і протипожежно­го захисту, а також Положенням про центральну публічну бібліотеку і цією посадовою інструкцією.

 

2.ФУНКЦІЇ

Основними напрямами діяльності завідувач бібліотеки-філіалу центральної публічної бібліотеки є:

2.1. Інформаційне забезпечення користувачів бібліотеки.

2.2. Пропаганда читання як форми культур­ного дозвілля та інтелектуального розвитку.

 

 3.ПОСАДОВІ ОБОВ'ЯЗКИ

Завідувач бібліотеки-філіалу центральної публічної бібліотеки виконує такі посадові обов'язки:

3.1. Організовує роботу бібліотеки, формування, облік і збереження бібліотечного фонду.

3.2. Складає каталоги, картотеки, довідники, тематичні списки та огляди літератури.

3.3.  Обслуговує користувачів на абонементі й у читальному залі, організовує і здійснює пов'язану з цим інформаційну роботу (виставки, оформлення вітрин та інші заходи щодо пропаганди книг); здійснює підбір літератури на вимогу користувачів.

3.4. Веде облік роботи філіалу бібліотеки і подає відпо­відну звітність.

3.5. Приймає книжкові фонди на відповідне зберігання за актом та разовими документами і веде відповідний облік, бере участь в інвентари­зації книжкових фондів, списанні застарілої і знищеної літератури з визначених причин та відпо­відно до чинних норм.

3.6. Здійснює у встановленому порядку заходи щодо компенсування шкоди, завданої книжко­вому та іншим фондам бібліотеки з вини користувачів чи пов'язаної з нестачею, втратою або псуванням книг.

3.7. Встановлює і підтримує зв'язки з інши­ми бібліотеками, організовує міжбібліотечний обмін.

3.8. Оформляє передплату  на періодичні видання, контролює їх доставку.

3.9. Здійснює заходи щодо забезпечення бібліо­теки необхідним обладнанням. 3.10. Організовує читацькі конференції, літе­ратурні вечори та інші масові заходи.

3.11. Звітує про свою роботу перед засновником та громадськістю.

3.12. Дотримується правил з охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту; сте­жить за належним санітарним станом приміщення і фондів бібліотеки.

4.ПРАВА

Завідувач бібліотеки-філіалу центральної публічної бібліотеки має право:

4.1. Визначати зміст, форми та напрями своєї діяльності.

4.2. Давати обов'язкові для виконання вказів­ки користувачам, які сто­суються дотримання правил користування бібліотечними фондами.

4.3. Вилучати та реалізовувати документи із своїх фондів відповідно до нормативно-правових актів.

4.4. Здійснювати в установленому порядку співробітництво з бібліотеками та іншими установами.

4.5. Вимагати від засновників будинку культури сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і прав.

4.6.Вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

4.7. Запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

4.8. Підвищувати свою професійну кваліфікацію.

4.9. Повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

5.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

5.1. Завідувач бібліотеки-філіалу центральної публічної бібліотеки несе відповідальність:

5.1.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених трудовим законодавством; за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

5.1.2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

5.1.3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

5.1.4. За недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

5.1.5.За неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5.2. Завідувач бібліотеки-філіалу центральної публічної бібліотеки несе персональну відповідальність за наслідки прийнятих ним рішень, що виходять за межі його повноважень, встановлених законодавством, положенням, іншими нормативними правовими актами. Він не звільняється від відповідальності, якщо дії, що тягнуть відповідальність, були здійснені особами, яким він делегував свої права.

6.ВЗАЄМОВІДНОСИНИ

6.1. У своїй роботі завідувач бібліотеки-філіалу центральної публічної бібліотеки взаємодіє з директором централізованої бібліотечної системи, відділом культури, туризму, національностей та релігій, селищною радою та громадськістю.

6.2. Працює за графіком, складеним виходячи з 40-годинного робочого тижня.

6.3. Отримує від директора центральної публічної бібліотеки та начальника відділу культури, туризму, національностей та релігій інформацію нормативно-правового та організаційно-методичного характеру, ознайомлюється з відповідними документами.

 

 

Начальник відділу культури,

туризму, національностей

та релігій   Солотвинської

селищної ради                                                                                    Суслик І.Ф.

 

З інструкцією ознайомлений:

 

 

___________

(підпис)

 

________________

(ПІБ)

 

____________ р.

phone-handsetmagnifiercrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram